مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 245-266-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36062 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 266- 245 ارائة مدلي براي بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر بهره وري سازماني با رويكرد فرايندگرا (مطالعه در صنايع Read more…

By 92, ago