مقالات و پایان نامه ها

JITM277311234989000-1

نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387، از صفحه 105 تا 120 كاربرد هوش تجاري به عنوان يك تكنولوژي اطلاعات استراتژيك در بانكداري: بازرسي و كشف تقلب علي محقر1*، كارولوكس2، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM277301234989000-1

نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387، از صفحه 83 تا 104 ارايه مدل ي مفهومي جهت سنجش آمادگي سازمان براي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب وكار (بررسي موردي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM277281234989000-1

نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387، از صفحه 49 تا 64 تأثير اشتراك دانش بر توفيق در برونسپاري خدمات فناوري اطلاعات فرج اله رهنورد1*، جليل خاوندكار2 استاديار موسسه عالي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM277291234989000-1

نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387، از صفحه 65 تا 82 سنجش كيفيت خدمات الكترونيك در شركت قطارهاي مسافري رجاء شمس السادات زاهدي1، جواد بينياز2* استاد دانشكده مديريت دانشگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

JITM277251234989000-1

نشريه مديريت فناوري اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1387، از صفحه 3 تا 18 طراحي مدل فرآيند محوري كسب و كار با رويكرد مدلسازي ساختاري تفسيري(ISM) عادل آذر1*، كريم بيات2 دانشيار دانشگاه Read more…

By 92, ago