مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 5_Issue 4_Pages 219-244-1

DOI: http://dx.doi.org/10.22059/jitm.2013.36061 د ناوری اطلاعات دانشكده مديريت دانشگاه تهران دوره 5، شماره 4 زمستان 1392 صص 244- 219 به كارگيري سيستم چندعاملة هوشمند در تصميمگيري با رويكرد مديريت دانش 19621508122159 معصومه مرادي، عبداﷲ آقايي، منيره Read more…

By 92, ago