مقالات و پایان نامه ها

JITM_Volume 7_Issue 3_Pages 573-594-1

د ناوری اطلاعات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران دورة 7، شمارة 3 پاييز 1394 ص. 594- 573 ارائة سامانة پشتيبان تصميمِ مكانيابي براي كسبوكارهاي جديد؛ موردكاوي مكانيابي واحد اسباببازي اميرحسين رهبر1، علي لاهوتيان2، محمود واحدي مقدم3 Read more…

By 92, ago