جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (542)

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98….. مقدمهمسئله ی مهم درحوزه ی نشر ومطبوعات ایران و اهمیت آن، بیشتر به آن خاطر است که به گفته ی بسیاری از طراحان گرافیک، که در حال حاضرقسمت اعظم کارشان را، طراحی Read more…

پایان نامه ارشد

منابع پایان‌نامه c (540)

2-3- نقش تخیل و عالم مُثُل در رسیدن به دنیایی واقعی و درعین حال غیرمادی در نگارگری …………………. 513-3- نقش واسطهای ادبیات فارسی بین قرآن کریم و نگارگری ایران ………………………………………………………….. 574-3- نقش متن در شناسایی Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (539)

1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق51-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی81-6 روش تحقیق81-6-1 تحقیق تاریخی81-6-2 تحقیق توصیفی91-6-3 تحقیق تطبیقی91-7 قلمرو تحقیق9فصل دوم- مطالعات نظری2-1 پیشینه پژوهش11فصل سوم –روش‌شناسائی تحقیق (متدولوژی)3-1 روش تحقیق143-2 ابزار جمع‌آوری Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود مقاله c (538)

3-1-12- قرآن شماره 12………………………………………………………………………………………………………………..42 3-1-13- قرآن شماره 13……………………………………………………………………………………………………………….44 3-1-14- قرآن شماره 14……………………………………………………………………………………………………………….44 3-1-15- قرآن شماره 15……………………………………………………………………………………………………………….45 3-1-16- قرآن شماره 16……………………………………………………………………………………………………………….46 3-1-17- قرآن شماره 17……………………………………………………………………………………………………………….47 3-1-18- قرآن شماره 18……………………………………………………………………………………………………………….48 3-1-19- قرآن شماره 19……………………………………………………………………………………………………………….49 3-1-20- قرآن شماره Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (537)

3-1- درک فرهنگ در نشانه‌شناسی فرهنگی:463-2- متن513-2-1- تارتو و تعریف متن:523-2-2- ویژگی های ساختاری متن از دید تارتو چگونه است؟533-2-3- تارتو چگونه متن فرهنگی را شناسایی کرده و آن را در بافتار فرهنگی مورد خوانش Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (536)

2-5-4- تجزیه وتحلیل تفاوت معنی دار آماری522-5-5- نتیجه گیری53فصل سوم : تجربیات553-1- مقدمه563-2- مشخصات مواد مصرفی در نمونه های آزمایش شده563-3- تعیین ضخامت تحت فشار بار متحرک583-4- تعیین کاهش ضخامت تحت اثر بار ثابت613-5- دستگاه Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (534)

2-3-6 دیدگاه یونگ درباره نماد ……………………………………………………………………………………………….342-3-7 نماد در سینما ……………………………………………………………………………………………………………….352- 4 بهرام بیضایی………………………………………………………………………………………………………………..362-4-1 زندگی نامه و آثار……………………………………………………………………………………………………………372-4-2 جایگاه بیضایی در سینمای ایران…………………………………………………………………………………….442-4-3 نگاه منتقدان به آثار بهرام بیضایی………………………………………………………………………………….452-4-4 فیلم‌شناسی توصیفی آثار بیضایی ………………………………………………………………………………….482-4-4-1 چریکه تارا……………………………………………………………………………………………………………………482-4-4-2 Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (533)

4-2-1 آنی هال ****************************************** 109 4-2-2 از نفس افتاده *************************************** 117 4-2-3 داگ ویل ****************************************** 124 4-2-4 مسافران ****************************************** 130 4-2-5 مغول ها ****************************************** 133فصل پنجم: “فاصله گذاری” در سینما و تاثیرات آن بر مخاطب Read more…